© by Christiana Zöchling

Waun frira im Winta de Oabat am Hof weniga woan is, hot ma si drin wos gsuacht. De Fraun haum daun Fetznbinkln füa Fleckalteppich gmocht. Unsa Oma is oft gsessn und hot aus de oidn Gwaundfetzn Stoffstraffn mit drei Zentimeter Breadn zuagschnidn. Danoch san de Bandln mit ana oidn Singer-Nahmaschin – de ma mit an Fuaßbrettl und an Keuream betriebm hot – zsaumgnaht woan. Endlos laung, imma an da Schmoiseitn. Am bestn gaunz wüd duachanaunda, grean, rot, braun, gelb. Wia bunta, wia bessa.

De Fetznbandl san daun aufgwicklt woan, und zsum Schluss hot ma gaunz große Stoffkugln ghobt. Wia Woikneidl vo an Riesen haums ausgschaut. Daun san de Riesnkugln, bei uns woans via, fünfe, glogat woan, bis dass se da Bandlkrauma ohghoit hot, im Fruahjoahr.

Waun ea daun noch a poa Monat wieda ghemman is, hot ea an gaunz an neichn, buntn Fleckalteppich mitbrocht.

Olle haum so a Freid mit dem Teppich ghobt. Immahin is do de Oabat va an gaunzn Winta und des Gwaund va de Hofleit eingwebt gwesn.