© by Elisabeth Halbmayr

Batschalspurn

Batschalspurn im Schnee,
maunchmoi duats nu weh.

Batschalspurn auf Tisch und Baunk
hob i imma dir vadaunkt.

Batschalspurn aun da Tir,
mei wos hob i gschimpft mit dir.

Batschalspurn am Wirschtltölla.
I wor schnö, doch du worst schnölla.

Batschalspurn aum Bett,
kuschln mit dir wor nett.

Batschalspurn aum Gwaund
dei Batschal in meina Haund.

Batschalspurn am Bodn volla Erd,
i hob putzt und du host gschert.

Batschalspurn Tog und Nocht,
uman Schlof host mi oft brocht.

Batschalspurn, de san vaschwundn,
i hob di oafoch nimma gfundn.

Batschalspurn do und durt.
Wo bist du, warum bist du furt?

Batschalspurn de schmerzn
san fir imma in mein Herzn.

Batschalspurn san imma doda,
i vamiss di, varruckta Koda.