© by Willi Leimer

Koda!

Schöna
rota
Kota
beißt an Vogl tota
ober spoda
raft da Koda
mit an Moda
jo do hota
blöd gschaut da Koda
hot braucht an Boda
sonst wa da rote Kota
a tota Koda.