© by Ernestine Gira

WAUN A MUATTA BETN DUAT

 Waun a Muatta betn duat,
daun sicha ned fia si,
si bet mid jedn Woat,
gaunz bestimmt fia di.

 Owa bist du a schau groß,
wean iare Händ ned miad,
si legt de Händ in Schoß
und bet, daß nix passiat.

 Geht ia Lebm a zan End,
wauns oid is oda kraung,
foit si a letztes Moi de Händ
und sogt in Heagod an schän Daung.